REGULAMIN POBYTU

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu w naszych apartamentach.

 

  REGULAMIN POBYTU
1. Sea You Apartments oznacza przedsiębiorcę pod nazwą Sea You Apartments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Armii Krajowej 116/3 81-824, numer KRS: 0000722010, NIP: 5851483308, REGON: 369635126 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
2. Kontakt z gościem będzie się odbywać w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej, a w szczególnych wypadkach drogą pisemną na numery i adresy wskazane w umowie.
3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 pod rygorem rozwiązania umowy najmu oraz odpowiedzialności karnej i karze grzywny.
4. Apartament służy jednie do pobytu osób w celach mieszkalnych. Zabronione jest w nim prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej, magazynowanie i skład rzeczy, organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych itp. oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
5. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek lub innego źródła ognia, a także wprowadzania zwierząt pod rygorem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500zł tytułem specjalistycznego czyszczenia Apartamentu
6. Za wszelkie uszkodzenia Apartamentu oraz elementów wspólnych budynku (klatka schodowa, windy, schody, ściany itp.), także wynikające z winy osób odwiedzających, Gość zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odpowiedniego odszkodowania.
7. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia zastane w Apartamencie lub które zostaną wyrządzone w okresie pobytu w Apartamencie, Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Sea You Apartments. Brak prawidłowego zgłoszenia może spowodować obciążenie Gościa kosztami naprawy niezależnie od przyczyn powstania szkody.
8. Gość zobowiązany jest każdorazowo zamykać drzwi wejściowe na zamek, zarówno podczas przebywania w Apartamencie, jak i podczas nieobecności. Do obowiązków Gościa należy również zamykanie okien przed opuszczeniem Apartamentu.
9. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia przekazanych kluczy, gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500zł.
10. Wszystkie osoby niezgłoszone od pobytu w chwili zawarcia umowy najmu mają obowiązek opuszczenia Apartamentu do godziny 22.00. Liczba osób nocujących nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji pod rygorem rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji.
11. Sea You Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, jak i wokół niego; przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, C.O.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
12. W Apartamencie nie jest akceptowany pobyt zwierząt.
13. W Apartamencie obowiązuje segregacja odpadów zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w Apartamencie, a niezastosowanie się do niej obwarowane jest opłatą dodatkową w wysokości 100zł.
14. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy w Apartamencie Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za sprzątanie w wysokości 500zł.
15. Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić Apartament w stanie w jakim został mu on wydany pod rygorem obciążenia dodatkowym kosztem sprzątania w wysokości 100zł.
16. Gość zobowiązany jest wydać lokal oraz klucze do Apartamentu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji przez Sea You Apartments, możliwy jest późniejszy wyjazd do godz. 13.00.
17. W przypadku braku zwrotu Apartamentu w wyznaczonym terminie Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za bezumowne używanie Apartamentu.
 

RULES AND REGULATIONS OF STAY
1. Sea You Apartments means a company under the trade name Sea You Apartments LTD with the registered office in Sopot, Armii Krajowej 116/3 street (post code: 81-824). National Court Registry number: 0000722010, VAT number: 5851483308.
2. Sea You Apartments will contact with the Guest in the first place by phone, per e-mail, in special circumstances in writing at the number and address provided in the Agreement.
3. The Guest must observe the obligatory night time from 10pm to 7am subject to the termination of the Rental Agreement and subject to criminal and financial liability.
4. The apartment must be only used for the stay of people for residential purposes. It is strongly prohibited to use it for any professional or business activities, for warehousing and storage, holding parties, organizing photo shoots etc. and excess alcohol consumption.
5. In the Apartment, as well as in the whole Apartment building, smoking cigarettes, candles or any other open flames is strongly prohibited, as well as bringing pets to the apartment under the penalty of additional charge of PLN 500 due to the special cleaning of the Apartment.
6. The Guest will be obliged to pay an appropriate compensation for any damages in the Apartment and in any common elements of the building (staircase, elevators, stairs, walls etc.). Guest is liable also for damages caused by the Guest’s visitors.
7. Should any damage be discovered in the Apartment caused either during or before the stay in the Apartment, the Guest must immediately report them to Sea You Apartments employee. Any failure to notify about the damage may result in charging the Guest with the repair cost, regardless of the cause of the damage.
8. The Guest is obliged each time to lock the entrance door (with the keys given to him/her) both while staying in or being out, as well as to close the windows before leaving the Apartment.
9. In the cause of any loss, damage or losing the keys given to the Guest, Guest will be charged with an additional fee of PLN 500.
10. Any persons who have not been reported for stay at the moment of signing the Lease Agreement must leave the Apartment by 10pm. The number of people staying in the Apartment must not exceed the number declared upon booking, subject to the termination of the Lease Agreement without any obligation to reimburse the amounts for the remaining booking period.
11. Sea You Apartments will not be liable for any inconvenience experienced during the stay concerning: construction or finishing works which can be executed within the premises where the Apartment is situated, as well as the area around it; interruptions in utility supply (including but not limited to electricity, water, central heating), and nuisance (especially by noise) from the adjacent properties.
12. Pets are not allowed to stay in the Apartment.
13. Waste segregation is required according to the instruction given in the apartment under the penalty of additional cost of PLN 100.
14. For unreasonable use of fire extinguisher the Guest will be charged with additional cleaning fee in the amount of PLN 500.
15. Once the stay is finished the Guest is required to leave the Apartment in the condition in which it was rented to him under the penalty of additional cost for cleaning in the amount of PLN 100.
16. The Guest will hand over the Apartment and the keys to the Apartment by 11am on the date of departure. In some exceptional circumstances, with prior acceptance of Sea You Apartments guest may leave apartment later than 11am but not later than 1pm.
17. In case of failure to return the Apartment within the specified time the Guest will be charged an additional fee for non-agreed use of the Apartment.